Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ต้อนรับนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนทุกคน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เวลา 08.15 น. นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมกันนี้ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนทุกคน ส่งมอบความห่วงใยในเรื่องของมาตรการของการดูแลตนเองด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยต่างๆ การปลูกฝังส่งเสริมศักยภาพในการปฎิบัติตนให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของการเรียนรู้ฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวมส่งเสริมวินัย 5+1 ตามนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย 1) มีวินัย 2) อดทน 3) รับผิดชอบ 4) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 5) กตัญญู และ 6) สำนึกรักท้องถิ่น
วิถีแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆได้เริ่มขึ้นแล้ว กับภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน
#เป็นมากกว่าโรงเรียน เพราะเราคือครอบครัว ทนว.
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
Respect Ready to learn Life skills
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  2. ข่าวประกาศจากโรงเรียน
  3. เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมของโรงเรียน

bnw map

เกาะติดทุกข่าวสารและเหตุการณ์ในรอบวัน อัพเดท 24 ชั่วโมง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom