Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประชุมสรุปผลการประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

     วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแต่ละโรงเรียน โดยมี นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.สุพัตรา ตาลดี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ทีมศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการประเมินในครั้งนี้

bnw 2564 06 10 01

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom