Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมนำเสนอหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพิจารณาและรายงานผลคสามพร้อมในการจัดทำหลักสูตรฯ ก่อนเข้าสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในลำดับต่อไป
ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom