Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

คุณครูภิญญาภัสส์ ทิพย์โยธา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง คุณครูภิญญาภัสส์ ทิพย์โยธา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง และนางรุจิรา สะเดา ครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นคณะกรรมการ ในการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏบัติงาน

 

 

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom