Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

รับการนิเทศติดตามออนไลน์ ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศติดตามออนไลน์ ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา นำโดยนายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการการศึกษา และครูฝ่ายวิชาการจากโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมรับฟังและพบปะพูดคุยให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะดีดีกับทางโรงเรียน
#ประเด็นการนิเทศ การบริหารงานวิชาการ ได้แก่
- หลักสูตรสถานศึกษา/การนำหลักสูตรสู่ห้องเรียน
- การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์
- การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID–19)
- แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เน้น การพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ ตามมาตรฐานระดับชั้น)
- การบริหารจัดการชั้นเรียน ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
- แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom