Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้าสำรวจพื้นที่ สภาพแวดล้อม และอาคารต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เพื่อพิจารณาใช้สถานที่สำหรับเป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถพักคอยได้
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom