Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจในทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนภาย ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจในทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนภาย ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนอกจากทางโรงเรียนได้มอบสิ่งของต่างให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน ดังรายการต่อไปนี้
- มอบค่าอาหารกลางวัน
- มอบอาหารเสริม (นม)
- มอบเงินปัจจัยพื้นฐานฯ
- มอบใบงาน ON-HAND
- มอบถุงยังชีพสำหรับการบริโภค
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มาครบ 100 %
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุน ในการมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการบริโภคให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายกลมเกลียว มาเวียง (สบับสนุนเป็นเงินสด)
2. นายเอกศักดิ์ เฮงสุโข (สบับสนุนเป็นเงินสด)
3. นายเสถียร วง์คำ (สบับสนุนเป็นเงินสด)
4. นายวิทยา ชาริดี (สบับสนุนเป็นเงินสด)
5. นายสันติภาพ โพธิมา (สบับสนุนเป็นเงินสด)
6. คุณครูหทัยมาศ เจริญสุข (สบับสนุนเป็นเงินสด)
7. นางอุไรวรรณ เจนเจวิทย์ (สบับสนุนเป็นเงินสด)
8. นายพลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช (สบับสนุนเป็นเงินสด)
9. นายพุทธมนตร์ ศรีเร (สบับสนุนเป็นเงินสด)
10. คุณครูณภูผา โพธิมา และ คุณครูเพชรดา ศรีน้อย (สนับสนุนข้าวสาร)
11. คุณรูจีระนันท์ ชัยจิตร (สนับสนุนไข่ไก่)
ที่สำคัญในการจัดประชุมครั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในเรื่องของการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการใช้พื้นที่โล่งอากาศถ่ายเท เว้นระยะห่างทางสังคม วัดอุณภูมิและฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน จัดแบ่งกลุ่มในการเข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา เพื่อลดจำนวนคน และความแออัด
 
{gallery}bnw_2564-08-04{/gallery}
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom