Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน On - Line ของระดับชั้น ป.1-6 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน On - Line ของระดับชั้น ป.1-6 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถหยุดการเรียนรู้ได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียน นักเรียนสนใจมีความกระตือรือร้นในการเรียน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดูแลลูกๆเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับครูในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom