Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เป็นประธานในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดยมีนางหทัยมาศ เจริญสุข นายณภูผา โพธิมา นางสาวนุษรา แก้วไสย์ นางสาวภิญญาภัส ทิพย์โยธา นางสาวเพรดา ศรีน้อย ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้
ทั้งนี้มีผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายบรรยง ลิละคร 2.นายวิวัฒน์ นามซุย 3.นางราตรี อภิญญามนตรี 4.นางสาวพจมา ชาภักดี
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom