Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประกาศผลรางวัลพระพฤหัสบดี 2564 โดยกรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศผลรางวัลพระพฤหัสบดี 2564 โดยกรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
โดยนางวาสนา แม้นญาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ตามข้อ 3.1.3 (ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา) ลำดับที่ 1 รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom