Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

รับโล่ในนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เขตบริการที่ 6 ในด้านการจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่น ประจำปี 2564 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

วันที่ 8 มกราคม 2565
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ เข้ารับโล่ในนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เขตบริการที่ 6 ในด้านการจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่น ประจำปี 2564 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom