Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รอบๆ บริเวณโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง หยุดไข้เลือดออก

วันที่ 13 มกราคม 2564
นำโดย ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกับ อาสามัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รอบๆ บริเวณโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง
หยุดไข้เลือดออก สร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ (น้ำดื่ม และน้ำใช้) ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom