Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ขับเคลื่อนการบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.care พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่น แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.care พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.care เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด 19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น (ชุมชนหนองแวงตราชู 2)
ท่านผู้อำนวยการ วาสนา แม้นญาติ ร่วมกับคณะครู และบุคลากร จึงได้วางแผนการดำเนินงาน ร่วมกันออกพื้นที่สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชน ในเขตพื้นชุมชนหนองแวงตราชู 2 พร้อมบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.care ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ขอขอบพระคุณประธานชุมชน และ อสม. ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ที่อำนวยความสะดวก และร่วมสำรวจข้อมูลในครั้งนี้จนสำเร็จ
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom