Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

แกนนำเข้ารับการอบรมด้านสุขภาพ ในการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมก้าวท้าใจ in school เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร

28 มกราคม พ.ศ. 2565
ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางวาสนา แม้นญาติ ได้มอบหมายให้คุณครูจริยาพร พรมสิงห์ นำตัวแทนนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมด้านสุขภาพ ในการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมก้าวท้าใจ in school เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้มีกิจกรรมทางกายและมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom