Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โครงการขยะจิ๋ว พลังแจ๋ว (Wonder Waste Junior)

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้เข้าร่วมโครงการขยะจิ๋ว พลังแจ๋ว (Wonder Waste Junior) เป็นโครงการเวิร์กช็อปด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Workshop) ผ่านการลงมือทำจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเรื่องการคัดแยกขยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้คิดค้นนวัตกรรม โดยวิเคราะห์จากสภาพปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์ ได้แก่ ใบไม้ที่ร่วงหล่นปกคลุมพื้นที่ เดิมทีโรงเรียนมีการกำจัดขยะอินทร์เหล่านี้ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนจึงได้คิดค้นวิธีการกำจัดโดยการต่อยอดออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ จึงได้มีการออกแบบและทดลองผลิตถาดไข่จากเศษใบไม้ โดยถาดไข่ที่ออกแบบนั้นสามารถตรวจเช็คสภาพความสดของไข่ได้ด้วย หลังจากที่ทานไข่แล้วถาดไข่ที่เหลือสามารถนำกลับมาย่อยสลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ธรรมชาติได้อีกครั้งจากการออกแบบ ทดลอง และแปรรูปผลิตภัณฑ์จนสำเร็จตามกระบวนการ และในวันนี้ ทั้งผู้บริหารคณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม “ถาดไข่รักษ์โลก” ต่อคณะกรรมการและทีมอื่นๆ ผลจาการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร ที่ร่วมคิด ร่วมทำ จนประสบผลสำเร็จ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และทีมพี่เลี้ยงทุกท่าน สำหรับคำชม และขอเสนอแนะเพื่อต่อยอดและพัฒนาผลงานในครั้งนี้
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom