Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น​ นำโดยนางวาสนา​ แม้นญาติ​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ พร้อมด้วยคณะครูประกอบด้วยนางสาวนุษรา​ แก้วไสย์​ นายบรรยง​ ลิละคร​ นางสาวพจมาน​ ชาภักดี​และนางสาวจริยาพร​ พรมสิงห์​ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom