Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

วันที่ 1 มีนาคม 2565
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โดยมีท่านผอ.วาสนา แม้นญาติ เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ขอขอบพระคุณ หน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT พร้อมส่งกำลังให้กับลูกๆนักเรียนในการสอบครั้งนี้
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom