Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

คณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “หลักสูตรการตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)”

วันที่ 14 มีนาคม 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นำโดยท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “หลักสูตรการตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)” โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับสาธิตการตรวจ ATK และทีมวิทยาที่มาให้ความรู้ นำโดย นางนิภาธร พงศาปาน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครขอนแก่น
หลังจากที่ได้รับความรู้ และผ่านการฝึกปฏิบัติ คณะครูและบุคลากรได้นำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติจริง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit : ATK ก่อนเข้ารับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน National Test (NT) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผลการตรวจคัดกรองนักเรียนจำนวน 15 ราย แสดงผลตรวจ Negative (ไม่พบเชื้อ) ทั้ง 15 ราย
ขอขอบพระคุณคณะวิทยากร จากฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นอย่างยิ่งที่มาให้ความรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom