Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นำเสนอการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกลุ่มโรงเรียน ( Cluster School )

วันที่ 17 มีนาคม 2565
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคุณครูภิญญาภัสส์ ทิพย์โยธา และคุณครูกาญจนา จันทร์เทียน เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการศึกษาแบบกลุ่มโรงเรียน ( Cluster School )
โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาแบบ Cluster School นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดอยู่ในกลุ่ม Cluster School กลุ่มที่ 3 กลุ่มบริบทสถานศึกษา /กลุ่มทักษะชีวิต พัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนทัศน์ R2L MODEL
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom