Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 - 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 - 2568)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom