Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น โดยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีนายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียนสัดกัดเทศบาลนครขอนแก่น, ตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชุมครั้งนี้
สำหรับวันนี้ มีการประชุมเรื่องเพื่อทราบดังนี้ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น “การพัฒนาหน่วยความจำขณะทำงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof.Dr.Kerry Lee จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง ,การขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โครงการแว่นตา(เด็กไทยสายตาดี) นำเสนอโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,การนำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาด้านต่างๆ นำเสนอโดยไอดี ไดร์ฟเวอร์ และเรื่องเพื่อพิจารณาได้แก่ การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18,20-21 มิถุนายน 2565 ณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นำเสนอโดยหน่วยศึกษานิเทศ ,การอบรมโครงการอบรมพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู หมอ พ่อแม่ เดือนกรกฏาคม 2565 และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นำเสนอโดยหน่วยศึกษานิเทศก์
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom