Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มอบหมายให้ครูพจมาน ชาภักดีและครูจริยาพร พรมสิงห์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom