Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการอบรม “กลวิธีเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัย สู่ครูต้นแบบทักษะ EF”

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มอบหมายให้คุณครูเพชรดา ศรีน้อย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมการอบรม “กลวิธีเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัย สู่ครูต้นแบบทักษะ EF” โดยท่านวิทยากร ดร.ชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการศึกษา อปท. เป็นวิทยากรในการอบรม
การอบรมดังกล่าวฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัยและการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย การสร้างกลยุทธ์ในกระบวนการเรียนการสอน และแผนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายได้อย่างเป็นระบบ
สำหรับทักษะ EF หรือ Executive Function คือ ความสามารถที่เกิดจากการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ช่วยให้คนเราสามารถควบคุม ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตนต้องการสำเร็จ โดยมีชื่อเรียกในภาษาไทยได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น “ความสามารถในการจัดการ” “ทักษะที่จำเป็นในการทำกิจที่มีเป้าหมาย” หรือ “ทักษะการคิด”
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom