Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มอบหมายให้นางสาวนุษรา แก้วใสย์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และนางวิไลวรรณ ทิพราช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ ภายใต้หลักการ 5+1 คือ 1. คุณภาพชีวิต 2. กระตุ้นเศรษฐกิจ 3. สร้างรายได้ กระตุ้นเงินสะพัด 4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม และ อีก 1 คือ เป็นไปตามบริบทหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กอง จะต้องพิจารณาการจัดทำงบประมาณตามบริบทภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจหรือโรคระบาดในระดับโลก ประเทศ และจังหวัด เน้นโครงการที่ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม การเป็นเมืองแห่งการมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองแห่งการศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประขาชน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom