Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองงบลงทุนโรงเรียน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยนางสาวนุษรา แก้วใสย์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองงบลงทุนโรงเรียน
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom