Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคุณครูนุษรา แก้วใสย์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสนี้นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม โดยมี พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายสมภพ วงศ์ก่อ, นายกฤษฏ์ สว่างไสว,นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ), สมาชิกสภาเทศบาล(นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์, นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์), นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นายกันนติพงษ์ เบ้าจังหา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมครั้งนี้
ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเกี่ยวกับประมาณการรายจ่าย ของสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ซึ่งแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ละเอียดรอบคอบ ภายใต้หลักการ 5+1 คือ 1. คุณภาพชีวิต 2. กระตุ้นเศรษฐกิจ 3. สร้างรายได้ กระตุ้นเงินสะพัด 4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม และ อีก 1 คือ เป็นไปตามบริบทหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กอง จะต้องพิจารณาการจัดทำงบประมาณตามบริบทภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจหรือโรคระบาดในระดับโลก ประเทศ และจังหวัด เน้นโครงการที่ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม การเป็นเมืองแห่งการมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองแห่งการศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประขาชน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom