Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นำพนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเข้าร่วมในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นำพนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเข้าร่วมในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม รองนายกเทศมนตรี( นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ) เลขานุการนายก (นายสมภพ วงศ์ก่อ ,นายกฤษฎ์ สว่างไสว),นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงส่งผลให้ได้รับหลายรางวัลได้แก่ 1.เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste School) ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2.ได้รับโล่รางวัลสะอาดบุรีจูเนียร์ พร้อมเข็มกลัดต้นแบบการจัดการขยะ ในการประเมินรอบออดิชั่นระดับประเทศเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้เข้าร่วมการคัดเลือกประเภททีมน้องใหม่ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Wonder Waste พร้อมที่เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาทจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. จากการเข้าร่วมโครงการขยะจิ๋ว พลังแจ้ว ซึ่งเป็นโครงการเวิร์คช้อปด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และลงมือทำจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเรื่องการคัดแยกขยะ 4.ได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 5.ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข รับรองเป็นให้โรงเรียนรอบรู้เรื่องสุขภาพ(Health Literate
School) 6.ได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2564 7. รางวัลพฤหัสบดีประเภทบุคคล กลุ่มบริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด โดยนางวาสนา แม้นญาติ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 8.ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เขตบริการที่ 6 ในด้านการจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่น ประจำปี 2564 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 ในนามของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลที่มอบกำลังใจและความชื่นชมในผลการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
 
 
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom