Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

รับการประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ท่าน ผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นำทีมฝ่ายบริหาร 4 ฝ่ายของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โดยมี ประเด็นในการนิเทศติดตาม คือ การบริหารงาน 4 ฝ่ายของสถานศึกษา การใช้หลักสูตรฯ แผนการพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดเลข ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบของโรงเรียน ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาต่อไป
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom