Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการวิศวกรรมพื้นฐาน​ : ​หุ่นยนต์หกขา Robot​ 6 Lers

ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มอบหมายให้คุณครูจริยาพร พรมสิงห์ นำตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการวิศวกรรมพื้นฐาน​ : ​หุ่นยนต์หกขา Robot​ 6 Lers เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านหุ่นยนต์ ได้ใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างสรรค์นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ระหว่างวันที่ 9 -10​ มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom