Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ร่วมพิธีเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ" โดยมีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน เป็นประธานในพิธี
การศึกษาที่เน้นย้ำการเรียนรู้เนื้อหา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ในการดำรงชีวิตและการทำงานใน
โลกศตวรรษใหม่ ภายใต้ความท้าทายใหม่ ๆ สมรรถนะเป็นความสามารถของบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะ
เจตคติ และคุณลักษณะที่ตนมีอยู่ในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในระดับใด
ระดับหนึ่ง สมรรถนะ แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติที่สามารถวัดและประเมินผลได้ สมรรถนะจึงเป็น
ผลรวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะและความสามารถอื่น ๆที่ช่วยให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลประสบ
ความสำเร็จในการทำงาน
- ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะแต่ละอย่าง หากยังไม่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ใช่สมรรถนะ
- ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะแต่ละอย่าง หากได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานและสถานการณ์
ต่าง ๆ จนเกิดผลลัพธ์หรือความสำเร็จตามต้องการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะ
- ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคคลได้เรียนรู้แล้ว หรือมีอยู่หากได้นำไปประยุกต์ใช้
ร่วมกันจนเกิดความสำเร็จตามต้องการ นับเป็นสมรรถนะ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักการศึกษาเทศบาลนครขขอนแก่น จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาในอนาคต , เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับเหตุการณ์ของสังคมโลกในปัจจุบัน ,เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถะของผู้เรียน ,เพื่อนำไปใช้จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูหัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑ คน ผู้บริหารและครู โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จำนวน ๔ คน และสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ จำนวน ๕ คน ได้ให้ความสนใจร่วมอบมรมในครั้งนี้
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom