Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (HealthNet) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เรื่องสุขภาวะทางเพศ และยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอขอบพระคุณทีมงานมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (HealthNet)
ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เรื่องสุขภาวะทางเพศ และยาเสพติด
• การได้รับบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีมาตรฐาน
• การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีทางเพศ
• การได้รับการให้การศึกษาเรื่องวิถีทางเพศ
การควบคุมเนื้อตัวร่างกายของตนเอง
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom