Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ให้การสัมภาษณ์ เพื่อ กล่าวถึงจุดเด่นในความเป็นอัตลักษณ์ ที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดความนอบน้อม พร้อมเรียนรู้ และมีทักษะชีวิต

วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้ให้การสัมภาษณ์ เพื่อ
กล่าวถึงจุดเด่นในความเป็นอัตลักษณ์ ที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดความนอบน้อม พร้อมเรียนรู้ และมีทักษะชีวิต ภายใต้เอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนวิถีแห่งความพอเพียง ขับเคลื่อนโดยใช้ กระบวนการจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีทักษะชีวิต โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ Steam Education ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม Active learning + Design thinking + PBL เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ขอขอบพระคุณสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ที่อำนวยการบันทึกภาพและวีดีโอเพื่อใช้ในการจัดทำวีดีทัศน์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต
" R2L MODEL NONGWANG"
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom