Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ ได้มอบหมายให้คุณครูพจมาน ชาภักดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ดังนี้
#การจัดทำปฏิทินการบริหารงานวิชาการ พูดคุยวางแผนงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่จัดทำเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
#ออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Steam Education ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2,3 และ 4 เพื่อจัดทำปฏิทินการจัดการเรียนรู้ และให้คณะครูออกแบบการเรียนรู้จัดทำแผนหน้าเดียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนต่อไป
นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต
" R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom