Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

โครงการคัดเลือกผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษาดีเด่น "รางวัลกระดานทองคำ" สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำ "โครงการคัดเลือกผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษาดีเด่น "รางวัลกระดานทองคำ" สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความตื่นตัวในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตนครองคน และครองงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
ผลการประกาศโครงการคัดเลือกผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษาดีเด่น #รางวัลกระดานทองคำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดของแก่น ประจำปี 2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีรางวัลดังต่อไปนี้
 1.ประเภทผู้อำนวยการโรงเรียน ดีเด่น ด้านการศึกษา ได่แก่ ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ
2.ประเภทครูผู้สอน ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ คุณครูจริยาพร พรมสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ คุณครูกาญจนา จันทร์เทียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ คุณครูรัชมาพร พรหมรัตน์
3. ประเภทสถานศึกษา ดีเด่น ขนาดเล็ก ไก้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต " R2L MODEL NONGWANG"
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom