Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบๆ บริเวณโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการให้ความรู้นักเรียน และร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบๆ บริเวณโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียน ต่อยอดองค์ความรู้โดยการนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนกำจัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบริเวณบ้านเรือนของตนเอง และพื้นที่ใกล้เคียง
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมส่งภาพกิจกรรม และสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามที่อยู่อาศัยของนักเรียน
นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต
" R2L MODEL NONGWANG"
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom