Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

บรรยากาศกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1

นจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง บรรยากาศกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5+1
1.มีวินัย การฝึกให้เด็กรู้จักการมีระเบียบวินัยในตนเอง
2.อดทน การฝึกให้เด็กรู้จักอดทนรอคอย
3. รับผิดชอบ การฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การฝึกให้เด็กรู้จักแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน
5.กตัญญู การฝึกให้เด็กแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ
และสำนึกรักท้องถิ่น การฝึกให้เด็กรู้จักรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ในท้องถิ่นตนเอง
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom