Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสา

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ,ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษารุ่นที่ 1 วันที่ 5-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวันนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม จำนวน 20 คน ,โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน 20 คน,โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จำนวน 20 คน ,โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน 20 คน ,โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 20 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom