Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห ท่านผอ.วาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มอบหมายให้ นางสาวพจมาน ชาภักดี และนายวีรพันธ์ ทรรศนะภูมิ เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การลดใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน , ลดปัญหายาเสพติด ,ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (ทางเพศ) , การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , ถนนเด็กเดิน (Youth Lan) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สภาเด็กและเยาวชน มีความเข้มแข็ง , มีศักยภาพความเป็นผู้นำ, เป็นคนเก่ง ,คนดี, มีจิตอาสาสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม , เกิดเมืองที่น่าอยู่ เป็นมิตร ปลอดภัย สงบสุข
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom