Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับ"รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ในการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับ"รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับ #รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวชนแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom