Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ให้ความรู้ในการอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง คือ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โดยการนำของ ผอ.วาสนา แม้นญาติ พาคณะคุณครูให้ความรู้ในการอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง คือ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ยังเข้มข้นเหมือนเดิม มีการจัดกิจกรรมการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยและการเก็บหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีเพื่อให้เด็กๆนักเรียนของเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom