Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมรับการอบรม โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน​ นำโดยท่านผอ.วาสนาแม้นญาติ​ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง​ เข้าร่วมรับการอบรม “โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยมีนายธีระศักดิ์​ ฑีฆายุพันธ์​ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น​พร้อมด้วย​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา / รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียน ให้การต้อนรับ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลขอนแก่น
ทั้งนี้ “โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดย ครู-หมอ-พ่อแม่” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2558 และในปี 2562-2564 มีการจัดอบรมโปรแกรมเสริมพลังครูและผู้ปกครอง เพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD ให้แก่ครูระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนของเทศบาลนครขอนแก่น จำนวนประมาณ 325 คน ผลลัพธ์ คือ มีการคัดกรองพบเด็กกลุ่มเสี่ยง 440 คน และมีเด็กกลุ่มเสี่ยงมารับบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเป็น 140 คน (ร้อยละ 21.9) ภายในเวลา 10 เดือน และในปี 2563 ได้มีการพัฒนาระบบ โดยการคัดกรอง การให้คำปรึกษา และการส่งต่อ ผ่านระบบ Application HERO เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำเด็กมาโรงพยาบาล เป็นการเชื่อมต่อบริการจากการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเด็กสู่การให้คำปรึกษาและดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม ผ่าน Application HERO ดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้เด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการได้มากขึ้นและเป็นต้นแบบในการขยายผลไปใช้ต่อในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG

gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom