Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมประชุม “โครงการระบบการศึกษาไทยยุคหลังโควิด 19 : ความท้าทายและการปรับตัว” (Post Covid-19 Education : Challenges and Adaptation)

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom (4-A1) อาคารรัตนพิทยา ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยนางหทัยมาศ เจริญสุข และนางสาวพจมาน ชาภักดี เข้าร่วมประชุม “โครงการระบบการศึกษาไทยยุคหลังโควิด 19 : ความท้าทายและการปรับตัว” (Post Covid-19 Education : Challenges and Adaptation) โดย กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินโครงการวิจัยและเพื่อให้เกิดเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างทีมวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่วิจัย
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom