Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับนคร ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับนคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานและได้ชี้แจงแนวทางในการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อที่ประชุมประชาคม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ 11/ 2565
2. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับ 3/ 2565
3. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2/2565
ทั้งนี้ในการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการ จำนวน 3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อทำการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่จะหมดวาระในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 จำนวน 3 คน
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อทำการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่จะหมดวาระในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 จำนวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อทำการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่จะหมดวาระในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ 2566 จำนวน 2 คน
สำหรับการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยและหนังสือที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการใช้งบประมาณจากเงินสะสม ในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้โดยการพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการกำหนดราคากลางหรือคุณลักษณะ ก่อนนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ส่วนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แจ้งจึงเสนอร่างที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้และปิดประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom