Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ)

วันอังคารที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) เพื่อป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเมื่อปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 ราย ผู้บริหาร และคณะครูขอเป็นอีกกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมา ณ โอกาสนี้
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom