Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์ตรง

วัน พุธ ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง และคณะครูนำพานักเรียนเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์ตรง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ณ ตลาดนัด กองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom