Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มอบหมายให้คุณครูพจมาน ชาภักดี เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน โดยมีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม สำหรับการประชุมโครงการอบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อฝึกทักษะในด้านต่างๆ ให้กับแกนนำ เพื่อนสร้างความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มแกนนำ และมีจิตอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังม เพื่อให้แกนนำได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์และช่วยกันรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 120 คน โดยมี สมาชิกแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน 11 โรงเรียน, ครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ,พี่เลี้ยงกลุ่มทูบีและวิทยากร รวมถึงคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom