Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ”

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ ลานพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เวลา 08.45 น. ท่านผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เผยแพร่ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก และ 2.เพื่อกระตุ้นตลอดจนปลุกจิตสำนึกของเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย โดยส่งเสริมให้มีร่วมมือร่วมใจกันบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภูมิภาค ณ เทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด) กิจกรรมการให้ความรู้ การเล่นเกม การตอบคำถาม การประกวดการคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมือจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยตลอด
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom