Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย ผอ.วาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงเข้าร่วมพิธี
พิธีถวายพานพุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันนำไปสู่ความตั้งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และธำรงตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและประเทศชาติตามรอยพระยุคลบาทสืบไป
หลังจากพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล แล้ว ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายในโรงเรียนร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีศินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom