Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

รายงานผลงานที่ประสบความสำเร็จ รับรางวัลกระดานทองคำ ประเภทสถานศึกษาและครูผู้สอน จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล ผอ.วาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคุณครูจริยาพร พรมสิงห์ และคุณครูกาญจนา จันทร์เทียน เข้าร่วมในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.)
โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 7/2565 โดยมี รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง , ดร.อนงค์ แสวงการ), เลขานุการนายก (นายณัฐกร ศรีนวกุล, นายธนกฤษ ลิ้มติยะกุล , นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง), นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล , รองปลัดเทศบาล (นางอารีย์ สุรารักษ์,นางกฤษณา แสนสอาด,นายภาษิต ชนะบุญ) ,ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นโดยทางโรงเรียนได้รายงานผลงานที่ประสบความสำเร็จ รับรางวัลกระดานทองคำ ประเภทสถานศึกษาและครูผู้สอน จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลผู้บริหาร ดีเด่น ด้านการศึกษา ได้แก่ นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา , รางวัลครูผู้สอน ดีเด่น ได้แก่ คุณครูจริยาพร พรมสิงห์ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , คุณครูกาญจนา จันทร์เทียน ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้รับรางวัลสถานศึกษา ดีเด่น ขนาดเล็ก
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom