Copyright 2022 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เรื่องงบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอวานี​ ขอนแก่นโฮเทลแอนด์​ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์​ เทศบาลนครขอนแก่น จัดเวทีภาคประชาชนประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เรื่องงบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ท่านผอ.วาสนา​ แม้นญาติ​ พร้อมด้วยคุณครูภิญญาภัสส์​ ทิพทย์โยธา​ และคุณครูกาญจนา​ จันทร์เทียน​ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เรื่องงบประมาณ โดยมีนายธีระศักดิ์​ ฑีฆายุพันธ์​ นายกเทศมนตรีนครข​อนแก่นเป็นประธานในพิธี
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นการระดมความคิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้การจัดทำงบประมาณและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
โดยในช่วงเช้าเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเสนอโครงการการก่อสร้างจากสำนักช่าง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการสรุปโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
R2L MODEL NONGWANG
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom